ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิเคราะห์ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่

ปัญหา
 • การรับนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  ต้องเสียเวลาสร้างไฟล์ในการบันทึก/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ปีนี้  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  เกิดอาการเหนื่อย (ล้า)  สงสัยใกล้เกษียณ  ไม่แน่ใจว่าอายุหรืองาน  หรืออาจจะพบปัญหาในการทำงานหลายอย่างมากเกินไป
 • เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเจอปัญหาก็ย่อมต้องหาทางแก้ปัญหาต่อไป  อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ถือได้ว่าเป็น  "แนวทางการแก้ปัญหา"
 • ความสามารถของไฟล์ที่ต้องการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า
  • สามารถบันทึกข้อมูลการรับสมัคร-การรับรายงานตัว (มอบตัว) ร่วมกับทีมงานโดยใช้  Google Sheet แบบ Sharing file ข้อมูล Real time
  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวเดิมของนักเรียนโรงเรียนเดิม  และสามารถดึงฐานข้อมูลเดิมมาใช้ต่อไปได้
  • สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาในโรงเรียนเดิม
  • สามารถจัดห้องสอบได้ตามต้องการ  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กถึงกลางคงไม่เกิน 10 ห้อง
  • สามารถบันทึก/รวมคะแนนการสอบวัดความรู้ของนักเรียนและจัดลำดับที่ของการสอบได้
  • สามารถวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร / การสอบ / การมอบตัว / ขนาดของเสื้อและกางเกงของนักเรียน
  • สามารถจัดเตรียมเอกสารสำหรับประกาศรายชื่อนักเรียน / ลงชื่อเข้าห้องสอบ / ประกาศผลสอบ
  • สามารถคัดแยกนักเรียนที่มารายงานตัว (มอบตัว) ออกจากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัว (มอบตัว)
  • สามารถจัดแผนการเรียนได้ 2 แผน  ได้แก่  แผนการเรียนที่ "จัด" ไว้ 1 ห้อง (แผนทั่วไป)  และแผนการเรียนที่ "คัด" ไว้ 1 ห้อง ที่เหลือคละความสามารถทางการเรียน (แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  เป็นแผนที่โรงเรียนที่ "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา" ปฏิบัติการสอน
  • สามารถวิเคราะห์/กำหนดเลขประจำตัวให้กับนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนเดิม  โดยยึดหลักการจัดชายก่อนหญิง  จากนั้นจึงเรียงชื่อนักเรียนตามตัวอักษร  แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว
  • สามารถจัดทำประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่  โดยเรียงตามลำดับการรับสมัคร  (เพื่อให้นักเรียนใหม่และผู้ปกครองมีความสะดวกสบายในการดูข้อมูล)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • บันทึกข้อมูลการรับสมัคร-การรับรายงานตัว (มอบตัว) ร่วมกับทีมงานโดยใช้  Google Sheet แบบ Sharing file ข้อมูล Real time
 • โดยการ  Upload  file  "บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่"  ไปเก็บไว้ใน  Google Drive  แล้วเปิดด้วย  Google Sheet  จากนั้นจึง  Share file  ให้ทีมงานร่วมกันบันทึกข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ในวิธีการของครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา  วิธีนี้ใช้มานานมากแล้ว  หากแต่ยังไม่มีโอกาสในการจัดการไฟล์ให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อย จึงปัดฝุ่นโดยยึดหลักการสร้างและใช้งานคือการประยุกต์ใช้  PivotTable
 • และทั้ง  2  ไฟล์นี้ได้ทำการทดลองใช้งานกับข้อมูลปีการศึกษา  2560  พบว่าเป็นไปตามความสามารถที่กำหนดไว้  และจะเริ่มใช้งานจริงในปีการศึกษา 2561
 • ต้องขออภัยที่ทำได้เพียงเท่านี้  เพราะความรู้เกี่ยวกับ  PivotTable  อยู่ในขั้นเริ่มต้นใช้งาน
 • จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน  เนื่องจากต้องคลิก "ฟื้นฟูข้อมูลทั้งหมด" ในทุก  Sheet  ตามลำดับ  เพราะถ้าลืมแล้วอาจทำให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลกันในแต่ละ  Sheet  ตามลำดับ
 • แถมด้วยเอกสารการรับสมัครนักเรียนใหม่

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (61) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (15) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เวกเตอร์ (3) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน