แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

กำหนดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3  จำนวน  60  ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559
ชั่วโมง      ที่
สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
2 ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
3 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  ครั้งที่  1/1
5 รากที่  n  ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  ครั้งที่  1/1
6 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  ครั้งที่  1/1
7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  1/2
8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  2/2
9 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
10 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
11 การหาค่าลอการิทึม  ครั้งที่  1/1
12 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
13 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
14 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
15 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/4
16 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/4
17 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  3/4
18 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  1
19 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
20 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/1
21 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/3,  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  2/3
22 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  3/3
23 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  1/3
24 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  2/3
25 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  3/3
26 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  1/3
27 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  2/3
28 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  3/3
29 การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/1
30 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
31 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
32 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  1/3
33 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  2/3
34 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  3/3
35 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/2
36 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/2
37 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
38 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
39 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  1/3,  กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  2/3
40 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  3/3
41 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  1/3
42 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  2/3
43 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  2
44 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  3
45 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  1/3
46 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  2/3
47 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  3/3
48 เวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
49 เวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
50 เวกเตอร์  ครั้งที่  3/3
51 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  1/4
52 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  2/4
53 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  3/4
54 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  1/2
55 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  2/2
56 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
57 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
58 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  3
59 ผลงานรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
60 ทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (52) เรียนคณิตศาสตร์ (46) เกี่ยวกับครูบ๋อม (40) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) แผนการจัดการเรียนรู้ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน