ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบคะแนนเต็มรายวิชา

ปัญหา
 • ด้วย  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปํญหา"  มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเต็มรายวิชาเพื่อนำเข้าระบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน (ระบบ SGS)
 • เพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ได้แก่  ชื่อครูผู้สอน  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  รายละเอียดของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา  ชั้น/ห้อง  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนตามคำสั่งสอน
 • เมื่อตรวจสอบแล้วให้ครูผู้สอนลงชื่อรับรองต่อไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ตามหาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในระบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  พบว่ามี  2  ไฟล์  คือ  (1)  ครูผู้สอนรายวิชา  (2)  คะแนนเต็มรายวิชา
  • เมนู
   • สารสนเทศ > รายวิชา-ครูผู้สอน
    • ได้  file  ครูผู้สอนรายวิชา
   • งานวัดผล > คะแนนเต็มรายวิชา > แสดงคะแนนเต็ม
    • ได้  file  คะแนนเต็มรายวิชา
 • สร้างไฟล์  "ตรวจสอบคะแนนเต็มรายวิชา"  สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน  และสามารถ  PivotTable  ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไป


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน