แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เตรียมข้อมูลการเดินทางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ปัญหา
 • เมื่อต้องออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
 • สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนพอสังเขป  เพื่อนำทางไปยังบ้านของนักเรียน
 • บางปีการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
 • บางปีการศึกษาก็จับต้นชนปลายไม่ถูก  กว่าจะได้ข้อมูลสำหรับการเดินทางก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น  จึงได้สร้างไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนพอสังเขป  เพื่อนำทางไปยังบ้านของนักเรียน
 • ในคาบแนะแนวสำรวจข้อมูลนักเรียน  โดยใช้  Mind Mappig   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • อำเภอ
  • ตำบล
  • หมู่บ้าน
 • สำรวจหมายเลขโทรศัพท์ตามบัญชีรายชื่อ  และสอบถามบ้านที่มี "สุนัขดุ"  แล้วบันทึกข้อมูลไว้ในหมายเหตุ  เพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 • โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (51) เรียนคณิตศาสตร์ (44) เกี่ยวกับครูบ๋อม (40) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน