ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การกำหนดชั่วโมงในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ปัญหา
 • การกำหนดชั่วโมงในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ใน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ชั่วโมง
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 360 ชั่วโมง
  • เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติ
   • กิจกรรมแนะแนว
   • กิจกรรมนักเรียน 
    1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
    2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 52)
     • ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น : ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้งข้อ 1 และ 2
     • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
   • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 • ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข: 24)
  • ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รวม 3 ปี จำนวน 45 ชั่วโมง
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง
 • จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว  สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจำนวนเวลาเรียนสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม  และอาจจัดให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดหรือกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ก็ได้  นอกจากนั้นยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษากำหนดพร้อมทั้งการประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 51)
อ้างอิงจาก :
 • กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551ก).  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
 • กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551ข).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  กำหนดปีการศึกษาละ  10  ชั่วโมง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม.
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
มัธยมต้น 45
ม.1 15
ภาคเรียนที่  1 ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 7
ภาคเรียนที่  2 ก21912 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 8
ม.2 15
ภาคเรียนที่  1 ก22906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 7
ภาคเรียนที่  2 ก22912 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 8
ม.3 15
ภาคเรียนที่  1 ก23906 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 7
ภาคเรียนที่  2 ก23912 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 8
มัธยมปลาย 60
ม.4 20
ภาคเรียนที่  1 ก31908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 10
ภาคเรียนที่  2 ก31916 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 10
ม.5 20
ภาคเรียนที่  1 ก32908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 10
ภาคเรียนที่  2 ก32916 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 10
ม.6 20
ภาคเรียนที่  1 ก33908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 10
ภาคเรียนที่  2 ก33916 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 10

 • ภาคเรียนที่  2  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากกว่าภาคเรียนที่  1  ถือเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนในการทำกิจกรรม
 • จึงกำหนดให้มัธยมศึกษาตอนต้นมีชั่วโมงในภาคเรียนที่  2  มากกว่า  ภาคเรียนที่  1

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (61) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (15) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เวกเตอร์ (3) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน