ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

กว่าจะเป็น...เอกสารประกอบการสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

 • การสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ใช้มิใช่เรื่องง่าย
 • แม้เนื้อหาที่สอนอาจใช้เวลาเรียนไม่มาก
 • แต่เวลาสร้างและพัฒนาตลอดจนถึงการทดลองใช้จริงกลับใช้เวลานานถึง 2 - 3 ปี
 • แม้ลายมืออาจจะไม่สวยงาม แต่ทุก ๆ ตัวอย่างและโจทย์สร้างด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นครู

อุปกรณ์ทำงาน

คลิปประกอบการบูรณาการสอนทักษะชีวิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โจทย์ปัญหาชีวิตข้อที่ 1

ปัญหา
 • หลังสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ
 • หรือยังไม่สำเร็จแต่มีเหตุให้ต้องออกกลางคัน
 • นักเรียนคิดว่าจะทำอาชีพอะไร
 • ต้องใช้เงินลงทุนประมาณกี่บาท
 • ปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะพบมีอะไรบ้าง
 • และคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร
คำตอบที่คาดว่านักเรียนจะตอบ

 • ความงาม
  • ตัดผม
  • สุขภาพความงาม
 • ช่าง
  • ก่อสร้าง
  • ซ่อมรถ
 • ร้าน
  • ไอติม
  • ขนมหวาน
  • ขายของเบ็ดเตล็ด
  • อาหารทั่วไป
  • อาหารญี่ปุ่น
  • นาฬิกา
 • อาชีพอิสระ
  • กระเป๋าปักมือ
  • ตัดเย็บเสื้อผ้า
  • วาดรูป
 • อื่น
  • รับจ้างทั่วไป
  • ทำงานที่กรุงเทพ
  • ทำงานที่โรงงาน
  • รับจ้างส่งของ
 • เกษตรกรรม
  • ทำไร่/สวน
  • เลี้ยงสัตว์
  • ตุ๊กแก
  • ปลา
 • ยังนึกไม่ออก

 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
 • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (44) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (34) Form/ข้อเสนอแนะ (30) เกี่ยวกับครูบ๋อม (28) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (23) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา