ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

ความลับและที่มาของ ปพ.5 จากห้องเรียนครูบ๋อม

ปัญหา
  • ต้องการนำเสนอแผนภาพและวิธีการคิดในการสร้าง
  • เพื่อให้ผู้ที่สนใจพัฒนานำไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ศึกษาแผนภาพต่อไปนี้  แล้วแกะรอย  จากกระบวนการคิด
  • แผนภาพนี้ใช้เวลาสร้างเป็นเวลาประมาณ  2  เดือน
  • แต่เวลาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ใช้เวลาประมาณ  20  วัน
  • งานนี้ไม่ใช้  Flowchart  ที่อุตส่าห์รำเรียนมาตอน ป.ตรี  แต่กลับใช้เพียง  เหตุแล้วผล (ประพจน์ทางตรรกศาสตร์ :  p --> q ที่เรียนมาตอน ม.4  แทน)  และ  freemind
  • Link  และ  Download ภาพ (876 x 7704)


  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
  • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (40) สถิติและการวิจัย (38) โปรแกรมครูบ๋อม (34) Form/ข้อเสนอแนะ (32) เกี่ยวกับครูบ๋อม (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (19) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) การวัดและประเมินผล (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (12) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (8) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (4) จำนวนเชิงซ้อน (3) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (3) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (3) การจัดหมู่ (2) บันทึกข้อความ (2) พหุนาม (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เรื่องเล่าจากโรงเรียนห่างไกล (1) เลขยกกำลัง (1) เวกเตอร์ (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

Google+ Badge