ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

การตรวจสอบคำตอบโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ การคูณและการหารพหุนาม

ปัญหา
 • ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จาก
  • การตรวจสอบคำตอบของสมการพหุนาม  โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
  • การคูณพหุนามด้วยพหุนามโดยใช้สัมประสิทธิ์
  • การหารพหุนามโดยการหารสังเคราะห์
  • การหารพหุนามด้วยพหุนามโดยใช้สัมประสิทธิ์
 • ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ
แนวทางแก้ปัญหา
 • สร้างไฟล์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบคำตอบโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ การคูณและการหารพหุนาม
 • (ขออภัยที่ยังไม่ได้  Share  Link  ด้วยคิดว่า  มันทำให้หาคำตอบในเรื่องสมการพหุนามง่ายเกินไป  ครูบ๋อมจึงขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะ)


 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
 • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (40) สถิติและการวิจัย (38) โปรแกรมครูบ๋อม (35) Form/ข้อเสนอแนะ (32) เกี่ยวกับครูบ๋อม (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (19) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) การวัดและประเมินผล (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (12) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (11) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (9) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (8) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (4) จำนวนเชิงซ้อน (3) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (3) การจัดหมู่ (2) บันทึกข้อความ (2) พหุนาม (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เรื่องเล่าจากโรงเรียนห่างไกล (1) เลขยกกำลัง (1) เวกเตอร์ (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

5 เรื่องเล่าล่าสุด