ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

บันทึกข้อมูลการเลือกวิชาเพิ่มเติมและชุมนุม

ปัญหา
  • เมื่อวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียน
  • โดยเฉพาะวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชุมนุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
  • เนื่องจากทางโรงเรียนยังได้ใช้การลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์
  • ดังนั้นเพื่อต้องการให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนแต่ละคนได้เลือกลงทะเบียนเรียนอะไร  และใครที่ยังไม่ลงทะเบียน
แนวทางการแก้ปัญหา
  • พัฒนา  Microsoft Office Excel  2007  สำหรับการบันทึกข้อมูลในครั้งนี้  จำนวน  3  ไฟล์  ดังนี้  (ถ้าต้องการความสะดวกแนะนำให้ใช้  แนวทางที่  1)
แนวทางที่  1  บันทึกข้อมูลแบบแยกตามระดับชั้น
(เรียงลำดับชั้นและเลขที่)แนวทางที่  2  บันทึกข้อมูลแบบรวมระดับชั้น
(ไม่เรียงลำดับชั้นและเลขที่)แนวทางที่  3  บันทึกข้อมูลแบบแยกตามระดับชั้น
(เรียงลำดับชั้นและเลขที่)คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
  • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (43) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (33) Form/ข้อเสนอแนะ (30) เกี่ยวกับครูบ๋อม (27) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (23) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (14) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (9) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) แผนการจัดการเรียนรู้ (5) จำนวนเชิงซ้อน (3) การจัดหมู่ (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา