ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

การเชื่อมจอ Notebook กับ Projector และ การตั้งค่าแสดงผลบนจอ

ปัญหา
  • ครูบ๋อมชอบลืม  เวลาที่ไปใช้  Projector ที่อื่น
  • เพราะ  Notebook  กับ  Projector  มันไม่รู้จักกัน
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ต้องบันทึกวิธีการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้  (วิธีการนี้สำหรับ Vista นะค่ะ)
 

  • ถ้ายังไม่ได้อีกให้  Restart เครื่อง  ก็เป็นอันสำเร็จ Notebook  กับ  Projector  ได้ทำความรู้จักกันแล้ว
  • และเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วก็ไม่วายมีปัญหาตามมาอีก (สงสัยเป็นตัวปัญหา)
ปัญหา
  • เวลาที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านจอภาพ หรือ Projector เพื่อแสดงผล บางครั้งก็เกิดลืมวิธีการตั้งค่า ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง (ทั้งที่เคยทำได้  แต่มัันลืมนะ ทำไงได้)
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการตั้งค่าแสดงผลบนจอ ในโอกาสที่เกิดอาการลืมต่อไป

ให้ภาพปรากฏยังอุปกรณ์ชนิดใด


จอภาพอย่างเดียว (ไม่ใช่จอ NoteBook) 

จอของ NoteBook อย่างเดียว 

 จอภาพแสดงปกติ
ส่วนจอแสดงผลในตัวจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

จอแสดงผลในตัวแสดงปกติ
ส่วนจอภาพจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

 ภาพปรากฏทั้งสองจอ แต่ยึดอัตราส่วนของจอภาพ

ภาพปรากฏทั้งสองจอ
แต่ยึดอัตราส่วนของจอแสดงผลในตัว (Notebook)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน