ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

การเชื่อมจอ Notebook กับ Projector และ การตั้งค่าแสดงผลบนจอ

ปัญหา
  • ครูบ๋อมชอบลืม  เวลาที่ไปใช้  Projector ที่อื่น
  • เพราะ  Notebook  กับ  Projector  มันไม่รู้จักกัน
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ต้องบันทึกวิธีการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้  (วิธีการนี้สำหรับ Vista นะค่ะ)
 

  • ถ้ายังไม่ได้อีกให้  Restart เครื่อง  ก็เป็นอันสำเร็จ Notebook  กับ  Projector  ได้ทำความรู้จักกันแล้ว
  • และเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วก็ไม่วายมีปัญหาตามมาอีก (สงสัยเป็นตัวปัญหา)
ปัญหา
  • เวลาที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านจอภาพ หรือ Projector เพื่อแสดงผล บางครั้งก็เกิดลืมวิธีการตั้งค่า ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง (ทั้งที่เคยทำได้  แต่มัันลืมนะ ทำไงได้)
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการตั้งค่าแสดงผลบนจอ ในโอกาสที่เกิดอาการลืมต่อไป

ให้ภาพปรากฏยังอุปกรณ์ชนิดใด


จอภาพอย่างเดียว (ไม่ใช่จอ NoteBook) 

จอของ NoteBook อย่างเดียว 

 จอภาพแสดงปกติ
ส่วนจอแสดงผลในตัวจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

จอแสดงผลในตัวแสดงปกติ
ส่วนจอภาพจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

 ภาพปรากฏทั้งสองจอ แต่ยึดอัตราส่วนของจอภาพ

ภาพปรากฏทั้งสองจอ
แต่ยึดอัตราส่วนของจอแสดงผลในตัว (Notebook)

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน