ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       เมื่อต้องบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  งานครั้งนี้ต้องใช้การคิด  วิเคราะห์  และวางแผนอย่างเป็นระบบ  ยอมรับว่ายากมาก ๆ ด้วยความสามารถของครูบ๋อมมีอยู่น้อยนิด  จึงทำได้เท่านี้  ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
วิธีการสอนที่นำมีใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ครูบ๋อมเลือกใช้  "การเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case)"
************************************************ 

(ตัวอย่างโครงสร้างการเขียน)
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
หน่วยการเรียนรู้  "การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้"  เรื่อง……………………………

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                1.  ผู้เรียนสามารถคิด  วิเคราะห์  มีมุมมองที่กว้างขึ้น  และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่นได้
                2.  ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
                3.  ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอด  หลักการ  และวิธีการทางคณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่น ๆ เพื่ออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้
สาระการเรียนรู้
1.  การนำแนวคิด  แนวปฏิบัติของบุคคลหรือตัวละครในเรื่องที่ได้ศึกษา  ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนหรือครอบครัว  (กรณีที่พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องควรนำไปเป็นเยี่ยงอย่าง)
1.  การนำแนวคิด  แนวปฏิบัติของบุคคลหรือตัวละครในเรื่องที่ได้ศึกษา  ไปเป็นบทเรียนเตือนสติสำหรับตนเองและผู้อื่น  (กรณีที่พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องไม่ควรนำไปเป็นเยี่ยงอย่าง)
2.  การนำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้

บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.  ความพอประมาณ
                      รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเหมาะกับสภาพของตนเอง  ไม่โลภ  ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2.  ความมีเหตุผล
      มีสติ  รู้เหตุ  รู้ผล  รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  จากการกระทำของแต่ละบุคคล
3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
      มีสุขภาพที่ดี  มีความพร้อมรับความเสี่ยง  เช่น  การออม  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การวางแผนการดำเนินชีวิต
4. เงื่อนไขความรู้
      ศึกษาตัวละคร  หรือบุคคลในเรื่อง  จนเกิดความตระหนักรู้  แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.  เงื่อนไขคุณธรรม
      มีความกตัญญูกตเวที  ซื่อสัตย์สุจริต  ความขยัน  อดทน  หมั่นเพียร

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่  1  ผู้สอนและผู้เรียนนำเสนอกรณีตัวอย่าง
      1.1 
      1.2 
      1.3 
ขั้นที่  ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง  (ควรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย)
      2.1 
      2.2 
      2.3 
ขั้นที่  ผู้เรียนอภิปรายประเด็นคำถามเพื่อหาคำตอบ
      3.1 
      3.2 
      3.3 
ขั้นที่  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายคำตอบ
      4.1 
      4.2 
      4.3 
ขั้นที่  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา  วิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน  และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
      5.1 
      5.2 
      5.3 

การวัดผลประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็น  ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ

ภาคผนวก
ใบความรู้เรื่อง................................
ใบความงานเรื่อง................................

ใบความรู้
เรื่อง  .................................

เนื้อเรื่อง
ที่มา : http://..............................................

ใบงาน
เรื่อง  .................................
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเด่นของตัวละคร  ในเรื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้คือ
พอประมาณ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
มีเหตุผล
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....… 
เงื่อนไขความรู้  (รอบรู้    รอบคอบ)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
          เงื่อนไขคุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  สติปัญญา  ขยันอดทน  แบ่งปัน)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

รายละเอียดเกี่ยวกับโจทย์
ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อแสดงถึงภูมิรู้
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน