ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รถลากของ D.IY. ของครูบ๋อม

ปัญหา
 • รถ (เข็นของ) ประจำตำแหน่งที่บ้านขาดเป็นสองท่อน
 • เนื่องจาก
  • ใช้มานานหลายปี  ขอบอกว่าทน  และใช้ดีจริง ๆ
  • แถมยังจอดตากแดดตากฝนตากลมไว้นอกบ้านตลอด  เนื่องจากที่จอดรถที่บ้านเล็ก
แนวทางการแก้ปัญหา • หลังจากไปลงประชามติเสร็จแล้วก็วางแผนออกแบบรถลากของแบบ  D.IY.
 • ไม่ได้ง๊กหรอกนะคะ  แค่เป็นคนรู้จักใช้เงิน
 • ล้ออันละ  26  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  104  บาท
 • ข้องอเหล็ก 1/2"  ตัวละ  10  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  40  บาท
 • ท่อสั้นเกลียว  1/2"  30  ซม.  แท่งละ  32  บาท  จำนวน  4  แท่ง  คิดเป็นเงิน    128  บาท
 • รวมทั้งสินเป็นเงิน  272  บาท
 • วัสดุอื่น ๆ หยิบจับเอาจากในบ้าน
 • สรุปว่าทำเอง  พอได้ใช้  สำหรับเรื่องฝีมือทางช่าง  "ช่างมันเถอะ"
 • พอเริ่มลาก  เสียงก็เริ่มดังสนั่นลั่นบ้าน (เสียงกาละมังกับท่อเหล็กมันกระแทกกัน)
 • จนหมาที่บ้านตกใจ  วิ่งตาตื่นมาดู  ถ้าไม่ติดว่ามันตัวใหญ่  คงจับมันขึ้นรถลากแล้ว
 • ข้อเสนอแนะ : สามารถนำล้อไปติดกับตะกร้า  โดยใช้สกรูยึดก็ได้
 • หรืออีกวิธีหนึ่งคือการซ่อมรถคันเดิมจัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน