ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มีคนที่ใด มีขยะที่นั้น คนยิ่งมาก ขยะยิ่งมากตาม

ปัญหา
  • ต้องสอนชั่วโมงซ่อมเสริมนักเรียนจำนวนมากกว่า  150  คน  เป็นเวลา  2  ชั่วโมงติดกัน
  • การบริหารจัดการชั้นเรียนไม่มีปัญหาใด ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
  • แต่เมื่อสอนจบแล้ว  นักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียนรวม
  • กลับพบว่านักเรียนทิ้งกระดาษทดที่แจกให้ตอนต้นชั่วโมงวางอยู่บนโต๊ะบ้าง  ใต้โต๊ะบ้าง  บนพื้นห้องบ้าง
  • ทำให้เกิดความตระหนักรู้เลยว่า  “มีคนที่ใด  มีขยะที่นั้น  คนยิ่งมาก  ขยะยิ่งมากตาม”
  • (ถ้าคิดในด้านบวก  ต้องคิดว่า  “โชคดีที่ไม่มีเศษขนม  หรือทิ้งขนม  ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าตอนที่เขาจากไป”)
  • นี้แสดงให้เห็นว่า  “การสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแบบองค์รวมยังไม่เกิดขึ้น”
  • อย่าลืมว่า  "เด็กก็คือเด็ก"  ผู้ใหญ่ต้องหาแนวทางปลูกฝังและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อให้เขาเติบโตและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป
แนวทางการแก้ปัญหา

คลิกภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


           1. ต้นชั่วโมง  ควรตรวจสอบพิกัดของคนหมู่มากในแต่ละห้อง  จากนั้นจึงหาตัวแทนห้องอาจจะโดยการสุ่ม  หรือกำหนดตัวบุคคล  หรือหาอาสาสมัคร  เอาห้องละ  2  คน
           2. ท้ายชั่วโมง  ให้ตัวแทนแต่ละห้องเก็บขยะและทำความสะอาดในบริเวณที่คนหมู่มากของห้องตนนั่งอยู่  เพื่อเป็นการป้องกันการลืม  ขอแนะนำให้เขียนเป็นแผนผังแสดงพิกัดไว้
           3. สร้างความตระหนัก  ถึงความเป็นเพื่อนร่วมห้อง  รู้จักการเห็นใจเพื่อนที่ต้องเป็นตัวแทนของห้องในการทำความสะอาด  ฉะนั้นจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแบบองค์รวม
           4. สังเกต  ความสะอาดของบริเวณที่คนหมู่มากในแต่ละห้องตามพิกัดห้องหรือแผนผังว่าเกิดความตระหนักเพียงใด
  • เป็นเพียงแนวทางในการแก้ปัญหาเท่านั้น  หากท่านใดจะนำไปใช้ก็ขอให้ประยุกต์ตามความเหมาะสมกับบริบทของตน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน