ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มีคนที่ใด มีขยะที่นั้น คนยิ่งมาก ขยะยิ่งมากตาม

ปัญหา
  • ต้องสอนชั่วโมงซ่อมเสริมนักเรียนจำนวนมากกว่า  150  คน  เป็นเวลา  2  ชั่วโมงติดกัน
  • การบริหารจัดการชั้นเรียนไม่มีปัญหาใด ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
  • แต่เมื่อสอนจบแล้ว  นักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียนรวม
  • กลับพบว่านักเรียนทิ้งกระดาษทดที่แจกให้ตอนต้นชั่วโมงวางอยู่บนโต๊ะบ้าง  ใต้โต๊ะบ้าง  บนพื้นห้องบ้าง
  • ทำให้เกิดความตระหนักรู้เลยว่า  “มีคนที่ใด  มีขยะที่นั้น  คนยิ่งมาก  ขยะยิ่งมากตาม”
  • (ถ้าคิดในด้านบวก  ต้องคิดว่า  “โชคดีที่ไม่มีเศษขนม  หรือทิ้งขนม  ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าตอนที่เขาจากไป”)
  • นี้แสดงให้เห็นว่า  “การสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแบบองค์รวมยังไม่เกิดขึ้น”
  • อย่าลืมว่า  "เด็กก็คือเด็ก"  ผู้ใหญ่ต้องหาแนวทางปลูกฝังและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อให้เขาเติบโตและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป
แนวทางการแก้ปัญหา

คลิกภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


           1. ต้นชั่วโมง  ควรตรวจสอบพิกัดของคนหมู่มากในแต่ละห้อง  จากนั้นจึงหาตัวแทนห้องอาจจะโดยการสุ่ม  หรือกำหนดตัวบุคคล  หรือหาอาสาสมัคร  เอาห้องละ  2  คน
           2. ท้ายชั่วโมง  ให้ตัวแทนแต่ละห้องเก็บขยะและทำความสะอาดในบริเวณที่คนหมู่มากของห้องตนนั่งอยู่  เพื่อเป็นการป้องกันการลืม  ขอแนะนำให้เขียนเป็นแผนผังแสดงพิกัดไว้
           3. สร้างความตระหนัก  ถึงความเป็นเพื่อนร่วมห้อง  รู้จักการเห็นใจเพื่อนที่ต้องเป็นตัวแทนของห้องในการทำความสะอาด  ฉะนั้นจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแบบองค์รวม
           4. สังเกต  ความสะอาดของบริเวณที่คนหมู่มากในแต่ละห้องตามพิกัดห้องหรือแผนผังว่าเกิดความตระหนักเพียงใด
  • เป็นเพียงแนวทางในการแก้ปัญหาเท่านั้น  หากท่านใดจะนำไปใช้ก็ขอให้ประยุกต์ตามความเหมาะสมกับบริบทของตน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน