ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

จัดการกับการระบุตัวตน

ปัญหา
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น  ที่มิใช่เครื่องส่วนตัว
 • ต้องการความมั่นใจว่า
  • เมื่อเลิกใช้หรือออกจากระบบไปแล้ว
  • รหัสที่ลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ต่าง ๆ จะไม่มีการบันทึก  หรือจำข้อมูลดังกล่าวไว้
  • หรือแม้กระทั่งถูกสวมรอยเข้าใช้งาน (ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ) เมื่อมีการระบุตัวตนเข้าใช้งาน
  • ปัญหานี้คงมีหลายคนโดนมาแล้ว
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เท่าที่เคยลองถูกผิด แบบรู้นิด ๆ หน่อย ๆ จึงใช้วิธีดังต่อไปนี้
คลิกรูปเพื่อดูภาพขยาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Internet Explorer
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12

3


4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Google Chrome
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1


2


3


4


5


6


 • การจัดการข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น
 • หมายถึงการจัดการข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ทั้งของเราและคนอื่น ๆ ไปพร้อมกัน
 • แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการลบรอยเท้าดิจิตอล (Digital footprint)
 • สำหรับคนในโลกออนไลน์แล้ว รอยเท้านี้เป็นการยากที่จะลบให้หมดไป
 • คนในโลกออนไลน์...
  • ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นอย่างไร  ก็แค่ตามรอยเท้าของเขาไป
  • ถ้าเขาทิ้งรอยเท้าดิจิตอล (Digital footprint) ไว้มากพอ...เราจะรู้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน