ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

จัดการกับการระบุตัวตน

ปัญหา
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น  ที่มิใช่เครื่องส่วนตัว
 • ต้องการความมั่นใจว่า
  • เมื่อเลิกใช้หรือออกจากระบบไปแล้ว
  • รหัสที่ลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ต่าง ๆ จะไม่มีการบันทึก  หรือจำข้อมูลดังกล่าวไว้
  • หรือแม้กระทั่งถูกสวมรอยเข้าใช้งาน (ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ) เมื่อมีการระบุตัวตนเข้าใช้งาน
  • ปัญหานี้คงมีหลายคนโดนมาแล้ว
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เท่าที่เคยลองถูกผิด แบบรู้นิด ๆ หน่อย ๆ จึงใช้วิธีดังต่อไปนี้
คลิกรูปเพื่อดูภาพขยาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Internet Explorer
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12

3


4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Google Chrome
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1


2


3


4


5


6


 • การจัดการข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น
 • หมายถึงการจัดการข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ทั้งของเราและคนอื่น ๆ ไปพร้อมกัน
 • แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการลบรอยเท้าดิจิตอล (Digital footprint)
 • สำหรับคนในโลกออนไลน์แล้ว รอยเท้านี้เป็นการยากที่จะลบให้หมดไป
 • คนในโลกออนไลน์...
  • ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นอย่างไร  ก็แค่ตามรอยเท้าของเขาไป
  • ถ้าเขาทิ้งรอยเท้าดิจิตอล (Digital footprint) ไว้มากพอ...เราจะรู้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน