ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จรัสพิมพ์ ศิริมาตร์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

  • เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ผู้ศึกษา  นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์
  • ปีการศึกษา  2559
บทคัดย่อ

                  แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบฝึกที่มุ่งเน้นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์บทอ่านอย่างเป็นขั้นตอน เกิดความเข้าใจแนวคิด ของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็วขึ้น นักเรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านได้  อย่างมีเหตุผล และเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ในการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 45 คน จากห้องเรียน 1 ห้อง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มี 3 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale) จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
                  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า
                  1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.77/84.92  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5083 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  50.83
                  3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนเรื่องแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56 - 4.87) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมในการลำดับเนื้อหาครอบคลุมตามเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R (X = 4.87) แบบฝึกทักษะสามารถให้ผล ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงความสวยงามและน่าสนใจของแบบฝึกทักษะ (X = 4.80) ความสอดคล้องของเนื้อหากับมาตรฐานและตัวชี้วัด (X = 4.73)
                  โดยสรุป การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Email ผู้ศึกษา : jarapimsirimart@gmail.com

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง