ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จรัสพิมพ์ ศิริมาตร์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

  • เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ผู้ศึกษา  นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์
  • ปีการศึกษา  2559
บทคัดย่อ

                  แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบฝึกที่มุ่งเน้นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์บทอ่านอย่างเป็นขั้นตอน เกิดความเข้าใจแนวคิด ของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็วขึ้น นักเรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านได้  อย่างมีเหตุผล และเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ในการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 45 คน จากห้องเรียน 1 ห้อง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มี 3 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale) จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
                  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า
                  1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.77/84.92  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5083 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  50.83
                  3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนเรื่องแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56 - 4.87) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมในการลำดับเนื้อหาครอบคลุมตามเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R (X = 4.87) แบบฝึกทักษะสามารถให้ผล ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงความสวยงามและน่าสนใจของแบบฝึกทักษะ (X = 4.80) ความสอดคล้องของเนื้อหากับมาตรฐานและตัวชี้วัด (X = 4.73)
                  โดยสรุป การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Email ผู้ศึกษา : jarapimsirimart@gmail.com
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน