ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx) (ปพ.5 Version 1.0)

Link แนะนำที่เกี่ยวข้อง • บันทึกและวิเคราะห์คะแนนจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (ปพ.5 Version 2.1)
 • ปพ.5 ฉบับ Microsoft Excel (.xlsx) จำแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (ปพ.5 Version 2.2)
 • ปพ.5 ฉบับ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • บันทึกการสั่งและส่งภาระงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
 • "จดบันทึก" นำส่งงานวัดและประเมินผล
 • บันทึกข้อมูลประจำวัน
 • วิเคราะห์เนื้อหาและคะแนนจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้

 • ปัญหา
  • เมื่อครูสายการสอนต้องทำการสรุปข้อมูลตอนสิ้นภาคเรียนในเอกสาร  ปพ.5  มันเหมือนเป็นยาหม้อใหญ่ที่ต้องกินเลยทีเดียวเชียวแหละ
  • บางคนมีเอกสาร  ปพ.5  จำนวนหลายเล่ม  เพราะต้องสอนหลายห้อง  หลายวิชา
  • ถ้าเหตุการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในภาวะปกติก็ไม่มีปัญหาใด ๆ ในการจัดทำ  เพราะมันคืองานชิ้นสำคัญอีกงานหนึ่งในหน้าที่ของครูสายการสอน
  • แต่ถ้าสุขภาพไม่อำนวย  เกิดป่วยหนักไม่ว่าจะเป็นตนเอง  หรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัว  ได้แก่  พ่อ  แม่  ลูก  สามี  ภรรยา  ตลอดจนสุนัขที่บ้าน  หรือแม้กระทั่งมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนทั้งที่เกี่ยวกับงานราชการหรืองานส่วนตัว  อันนี้แหละถือว่าเหตุการณ์ไม่ปกติแล้ว
  แนวทางการแก้ปัญา
  • เนื่องจากเอกสาร  ปพ.5  เป็นเอกสารที่ต้องใช้เหมือนกันทั้งโรงเรียน
  • ถ้ามีการนำเอกสาร  ปพ.5  ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  มาใช้ก็ต้องทำในรูปของโครงการ  และต้องหาผู้เข้าร่วมโครงการ  (แน่นอนครูที่ไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์คงไม่เข้าร่วม)
  • ตัวอย่างโครงการ "ทดลองนำเอกสาร ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel มาใช้ในโรงเรียน" เผื่อท่านใดสนใจนำไปดัดแปลงใช้ในโรงเรียนควบคู่กับเอกสาร ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel  (.xlsx) ของครูบ๋อม
  • ด้วยโรงเรียนที่ครูบ๋อมปฏิบัติงานอยู่ยังคงใช้  ปพ.5  แบบกระดาษ
  • ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสม  การเปลี่ยนแปลงต้องไม่รีบร้อน  มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึง
  • ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดที่มีอยู่เดิมมาเป็นเอกสาร  ปพ.5  ฉบับ Microsoft Excel (.xlsx)  สามารถใช้งานง่าย  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มีความอัตโนมัติ  และมีความถูกต้องแม่นยำ  โดยพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่เพียงน้อยนิดของผู้พัฒนา  ซึ่งในการพัฒนานั้นได้ใช้ความรู้เกี่ยววิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่องตรรกศาสตร์  และการให้เหตุผล  มาผสานกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ของ  Microsoft Excel
  ข้อจำกัด
  • ใช้ได้กับนักเรียนจำนวนไม่เกิน  46  คน (A4)  ต่อเอกสาร  ปพ.5  จำนวน  1  ไฟล์  (สามารถปรับเป็น 60  คนได้  แต่ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษเองนะคะ)
  • สามารถใช้กับ  Microsoft Excel  2010  (.xlsx)
  • (ตอนนี้ไม่ได้ใช้ 2007  แล้ว)
  สิ่งที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
  • ครูผู้สอนสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว  ทำให้ผู้เรียนสามารถทราบความก้าวหน้าของตนเอง  จนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
  • ครูผู้สอนสามารถวินิจฉัยผลการเรียนของผู้เรียน  จนนำไปสู่การพัฒนาในจุดด้อย  และส่งเสริมในจุดเด่นของผู้เรียน  ก่อนการตัดสินผลการเรียน
   สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนกรอกข้อมูล
  • คำอธิบายรายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ให้  Copy  มาจาก  Microsoft Word  เพื่อง่ายในการจัดรูปแบบ)
  • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด(วิชาพื้นฐาน)/ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)/จุดประสงค์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  (ให้  Copy  มาจาก  Microsoft Word  เพื่อง่ายในการจัดรูปแบบ)
  • *การกำหนดคะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด(วิชาพื้นฐาน)/ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)/วัตถุประสงค์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  ปริมาณของกระดาษ  (A4)  ที่ใช้จากรายการสั่งพิมพ์  (โดยประมาณ)
  • ปก  (ปกหน้า)  จำนวน  1  หน้า
  • เวลาเรียน  จำนวน  4  หน้า
  • บันทึกคะแนน  จำนวน  2  หน้า(อาจมีเพิ่มบางวิชา)
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์  จำนวน  2  หน้า
  • อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  จำนวน  1  หน้า
  • สมรรถนะ  จำนวน  1  หน้า
  • สรุปผลการสอนนักเรียนรายบุคคล  จำนวน  1  หน้า  (ถ้านักเรียนมากกว่า 40-60  คน  ก็จะเพิ่มอีก  1  หน้า)
  • ค่าสถิติและกราฟ  จำนวน  1  หน้า
  • สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  จำแนกเป็นรายข้อ  จำนวน  1  หน้า
  • คำอธิบายรายวิชา  จำนวน  1  หน้า
  • มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์  จำนวน  1  หน้า
  • การกำหนดคะแนน  จำนวน  1  หน้า
  • ตรวจสอบ ปพ.5 ด้วยตนเอง  (ปกหลัง)  จำนวน  1  หน้า
   • รวม  18  หน้า
   • ถ้าสั่งพิมพ์หน้า-หลัง
    • ใช้กระดาษจำนวน  8 + 2 (ปกหน้า+ปกหลัง)  แผ่น
   


   สาธิตการใช้ ปพ.5 ฉบับ Microsoft Excel จากตัวอย่างสมมุติ
  วิดีโอสาธิตการใช้งาน  สำหรับ  Download
  1. แนะนำ 
  2. คำชี้แจง 
  3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น
  4. กรอกเวลาเรียน
  5. บันทึกคะแนน
  6. ประเมิน  3  ด้าน
  7. การสอบ
  8. รายงาน
  9. ตรวจสอบ
  10. การจัดการชั้นเรียน
  ข้อเสนอแนะในการจัดไฟล์ส่งให้เพื่อนครู


  ความเหมือนที่แตกต่างของ ปพ.5 ฉบับกระดาษ และ Microsoft Excel 
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน